Bộ tiếp mực Trung Quốc - Loại rẻ Canon
098.990.2222