Giấy ảnh nhiệt DNP
Thương hiệu
DNP (14)
098.990.2222