Giấy ảnh nhiệt DNP
Thương hiệu
DNP (13)
098.990.2222