Giấy ảnh in phun Khổ lớn (loại thường)
098.990.2222